Free Web space and hosting from freehomepage.com
Search the Web

   จังหวัดกระบี่

เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก.

ที่ตั้งและอาณาเขต


ทิศเหนือ จดอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ทิศใต้ จดตรัง
ทิศตะวันออก จดนครศรีธรรมราช และตรัง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับมหาสมุทรอินเดีย และ อ่าวภูเก็ต

มีเนื้อที่ ๔,๗๐๘ ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น ๖ อำเภอ ๒ กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภออ่าวลึก อำเภอเขาพนม อำเภอคลองท่อม อำเภอเกาะลันตา อำเภอปลายพระยา กิ่งอำเภอลำทับ และกิ่งอำเภอเหนือคลอง

ตราประจำจังหวัดกระบี่

กระบี่ไขว้ หมายถึง ดาบโบราณซึ่งครั้งหนึ่ง มีผู้ค้นพบในท้องที่จังหวัด

ภูเขา คือ เทือกเขาพนมเบญจาสูงสุดในแถบนั้นมีเมฆปกคลุมตลอดเวลา และกั้นเขตแดนกับจังหวัดอื่น

ทะเล คือ ชายอาณาเขตอีกด้านหนึ่งซึ่งติดต่อกับมหาสมุทรอินเดีย