จังหวัดกระบี่

เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก.

ที่ตั้งและอาณาเขต


ทิศเหนือ จดอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ทิศใต้ จดตรัง
ทิศตะวันออก จดนครศรีธรรมราช และตรัง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับมหาสมุทรอินเดีย และ อ่าวภูเก็ต

มีเนื้อที่ ๔,๗๐๘ ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น ๖ อำเภอ ๒ กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภออ่าวลึก อำเภอเขาพนม อำเภอคลองท่อม อำเภอเกาะลันตา อำเภอปลายพระยา กิ่งอำเภอลำทับ และกิ่งอำเภอเหนือคลอง

ตราประจำจังหวัดกระบี่

กระบี่ไขว้ หมายถึง ดาบโบราณซึ่งครั้งหนึ่ง มีผู้ค้นพบในท้องที่จังหวัด

ภูเขา คือ เทือกเขาพนมเบญจาสูงสุดในแถบนั้นมีเมฆปกคลุมตลอดเวลา และกั้นเขตแดนกับจังหวัดอื่น

ทะเล คือ ชายอาณาเขตอีกด้านหนึ่งซึ่งติดต่อกับมหาสมุทรอินเดีย